Vilkår for deltagelse og påmelding

Ved påmelding av flere deltagere må du sørge for at alle deltagere leser punktene om Ansvar og medansvar på føring og kurs i regi av Urørt ski og sykkeleventyr AS. Videre må deltagerne da signere på dette dokumentet.

Ansvar og medansvar på føring og kurs i regi av Urørt ski og sykkeleventyr AS

Deltakelse på fjellsportarrangementer innebærer en viss risiko for uhell og skader. Urørt ski og sykkeleventyr AS søker å minimere denne risikoen ved at våre arrangementer ledes av godt kvalifiserte veiledere og ved at våre veiledere forplikter seg til å følge våre sikkerhetsinstrukser.

På våre arrangement har veilederene(e) det overordnede ansvaret for sikkerheten til gruppa. Veilederen er en kompetent person som er godt kjent med sikkerhet i fjellet, mulige faremomenter og sikkerhet i grupper. Arrangementet skal i størst mulig grad være i tråd med gruppas forutsetninger (fysisk form, ferdighet, erfaring, utstyr osv), det er derfor viktig at den enkelte deltager tar hensyn til dette ved valg av tur og ved påmelding.

For at veilederen skal kunne ha ansvar for sikkerheten i gruppa må alle deltagerne være medansvarlige og:

 • Rette seg etter førerens anvisninger under hele arrangementet
 • Innrette seg som en del av gruppa
 • Gå etter føreren om ikke annet er avtalt

Stoppe/vente ved avtalte plasser

Andre viktige momenter ved våre arrangement:

 • Det er viktig at den enkelte deltager informerer veilederen(e) om sykdommer og/eller plager som kan være relevant for sikkerheten under arrangementet.
 • Deltager er pliktig til å erstatte skadet og/eller selvforskyldt tap av utstyr lånt av Urørt ski og sykkeleventyr AS.
 1. A. Vilkår for påmelding på arrangement uten overnatting inkludert i prisen
 2. 1. Påmelding/Avtalens inngåelse
 3. Avtalen mellom Urørt ski og sykkeleventyr AS og deltager(e) ansees inngått ved deltagers betaling av depositumet på 30 % av sluttsummen per arrangement.

Ved arrangement som har lavere pris enn kr 3500,-/per person betales hele beløpet ved påmelding.

Avtalen mellom partene er ikke bindende før minimum depositumet (eller full pris for arrangementet) er betalt. Som påmeldingsavgift har denne fakturaen normalt 3 dagers betalingsfrist eller forfall senest 2 dager før arrangementsstart.

 1. 2. Betalingsvilkår
  Eventuelt restbeløp, dvs arrangementets kostnad minus depositumets størrelse betales, om ikke annet er avtalt, før arrangementet avvikles. Urørt ski og sykkeleventyr AS har normalt 3 dagers betalingsfrist på depositum og forfall senest 60 dager før arrangementsstart ved sluttfakturering.
 2. Særlige forhold knyttet til avtalen
 3. 3.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Urørt ski og sykkeleventyr AS tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring på våre arrangement.

Vi anbefaler at den enkelte deltager tegner egen reise- og ulykkesforsikring. Ved større arrangement anbefaler vi at den enkelte deltager tegner forsikring med avbestillingsbeskyttelse.

Ved arrangement utenfor Norge anbefaler vi at deltager(e) medbringer Trygdemyndighetenes skjema E111.

3.2. Helseopplysninger
Deltager(e) plikter å opplyse om alle helsemessige formaliteter som kan ha betydning for sikkerheten under arrangementet.

3.3. Risiko ved fjellsportarrangementer
Deltagelse på fjellsportarrangementer innebærer en viss risiko for uhell og skader. Med fjellsportarrangement menes stisykling samt skiturer utenfor merket løype.

Deltager(e) plikter å innrette seg etter veileders(enes) pålegg relatert til sikkerhet og veivalg så lenge arrangementet pågår.

Urørt ski og sykkeleventyr AS påtar seg ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade på personer eller utstyr, såfremt uhellet eller ulykken ikke skyldes grov uaktsomhet fra veileders side.

3.4. Urørt ski og sykkeleventyr AS kompetanse
Urørt ski og sykkeleventyr AS søker å minimere risikoen forbundet med arrangementer i vår regi ved å benytte veiledere som er godkjent gjennom The Norwegian Organisastion of Mountain Bike Instructor-guides (NMIG) for stisykling og det Internasjonale Tindeveglederforbundet IFMGA/UIAGM/IVBV for toppturer på ski. Veiledere forplikter seg til å følge våre sikkerhetsinstrukser.

3.5. Tap av utstyr
Deltager(e) er pliktig til å erstatte selvforskyldt tap av utstyr lånt eller leid av Urørt ski og sykkeleventyr AS .

 1. Deltagers rett til å avbestille arrangementet
 2. 4.1.Avbestilling mot vederlag
  Etter påmelding har deltager rett til å avbestille arrangementet med full refusjon frem til 14 dager før arrangementet starter.

Avbestiller deltager(e) når det er mindre enn 14 dager til arrangementet starter, gjelder følgende regler:
* Avbestilling når det er mellom 13 og 3 dager igjen til arrangementet starter: Refusjon av 50 % av totale kostnader for arrangement.

* Avbestilling etter 3  dager før arrangementet starter: Ingen refusjon.

Dersom deltagers bestilling omfatter flere, og den avtalte totalprisen bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av deltagerne avbestiller. Ved slik partiell avbestilling refunderer Urørt ski og sykkeleventyr AS den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og krever inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne.

Dersom deltagers avbestilling skyldes reiserestriksjoner eller andre restriksjoner fra nasjonale eller lokale myndigheter pga Covid-19 som gjør at det ikke er mulig å delta på arrangementet tilbyr vi full refusjon.

4.2. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse
Samme betingelser som under pkt 4.1 Avbestilling mot vederlag, gjelder. Ved større arrangementer anbefaler Urørt ski og sykkeleventyr AS at den enkelte deltager kjøper avbestillingsbeskyttelse gjennom sin reiseforsikring.

 1. Urørt ski og sykkeleventyr AS rett til å endre eller kansellere et arrangement
 2. 5.1.For få påmeldte
  Urørt ski og sykkeleventyr AS kan kansellere det enkelte arrangement dersom det ikke blir solgt det antall plasser som Urørt ski og sykkeleventyr AS har satt som betingelse for å avvikle arrangementet. Fristen for slik kansellering er, om ikke annet er avtalt, 30 dager før arrangementets start.

Varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Urørt ski og sykkeleventyr AS plikter å gi deltager(e) beskjed om kansellering etter dette punkt så tidlig som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle deltagers innbetalte beløp refunderes så tidlig som mulig.

5.2. Dårlig vær eller forhold
Ved dårlig vær eller dårlige forhold på aktuelle ruter kan Urørt ski og sykkeleventyr AS måtte endre arrangementet. Urørt ski og sykkeleventyr AS plikter da å etterstrebe at endringen gir minst mulig ulempe for deltageren(ne). Urørt ski og sykkeleventyr AS vil i slike tilfeller tilby deltageren(ne) et alternativt arrangement i samme tidsrom. Deltageren(ne) betaler da for det arrangementet som blir gjennomført.

Ved vesentlige endringer har deltageren(ne) rett til å få refundert arrangementets kostnader minus depositumets størrelse.

Om Urørt ski og sykkeleventyr AS ikke kan tilby et alternativt arrangement har deltageren(ne) rett til å få refundert hele arrangementets kostnader.

5.3. Sykdom/skade hos fører/veileder
Ved sykdom eller skade hos fører/veileder vil Urørt ski og sykkeleventyr AS etterstrebe og skaffe en ny veileder med tilsvarende kvalifikasjoner som den avtalte. Skulle vi mislykkes i dette kan vi måtte endre eller kansellere arrangementet.

Om Urørt ski og sykkeleventyr AS ikke kan tilby en alternativ veileder har deltageren(ne) rett til å få refundert hele arrangementets kostnader.

 1. 6. Personvern

Opplysninger om ditt navn og øvrig kontaktinformasjon som du gir fra deg ved registrering i vårt påmeldingskjema eller pr epost og telefon er å regne som personopplysninger. Urørt ski og sykkeleventyr AS er avhengig av å registrere og lagre disse for å kunne levere det produktet eller et tilbud du har bestilt til deg. Ved å akseptere disse vilkårene godtar du også at Urørt ski og sykkeleventyr AS i fremtiden vil sende deg nyhetsbrev med informasjon om nye turer og kurs. Du kan til enhver tid be om opphør av disse nyhetsbrevene. Du har også rett på å få se dine personopplysninger som Urørt ski og sykkeleventyr AS har lagret og å få disse slettet. Les Urørt ski og sykkeleventyr AS fulle personvernerklæring her.

 1. 7. Datalagring av personopplysninger
 2. mai 2018 trådte EUs nye regler om innsamling og lagring av personopplysninger i kraft. Reglene gjelder i hele Europa, og stiller strengere krav til den som samler inn og oppbevarer informasjon om deg slik at du er bedre sikret mot at opplysningene om deg misbrukes.

For at vi skal kunne lagre personopplysninger om deg i forbindelse med våre arrangement, må vi ha dine samtykker til dette. Tenk nøye gjennom hvilke opplysninger du gir fra deg ved påmeldingen. Når du godtar Urørt ski og sykkeleventyr AS vilkår samtykker du samtidig i at Urørt ski og sykkeleventyr AS lagrer dine personopplysninger. Du kan reserve deg mot dette slik at alle dine data blir slettet etter arrangementet du deltar på. Dette gjøres ved å sende mail til audun@urortskiogsykkel.no

 1. 8. Trykkfeil

Urørt ski og sykkeleventyr AS tar forbehold for eventuelle trykkfeil i våre prislister og brosjyrer, samt informasjon som er distribuert over våre hjemmesider på internett.

 1. B. Vilkår for påmelding på arrangement utenfor Norge og arrangement som inkluder overnatting og/eller transport og/eller måltider.
 2. 1.Påmelding/Avtalens inngåelse
  Avtalen mellom Urørt ski og sykkeleventyr AS og deltager(e) ansees inngått ved deltagers betaling av minimum depositumet på 30% av arrangements pris.

Ved arrangement som har lavere pris enn kr 7.500,- per person betales hele beløpet ved påmelding.

Avtalen mellom partene er ikke bindende før minimum depositumet (eller full pris for arrangementet) er betalt. Som depostium har denne fakturaen normalt 3 dagers betalingsfrist eller forfall senest 2 dager før arrangementsstart.

 1. 2. Betalingsvilkår
  Eventuelt restbeløp, dvs arrangementets kostnad minus depositumets størrelse betales, om ikke annet er avtalt, 60 dager før avreise. Urørt ski og sykkeleventyr AS har normalt 3 dagers betalingsfrist på depositum og 15 dagers betalingsfrist ved sluttfakturering.
 2. 3. Særlige forhold knyttet til avtalen
  3.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Urørt ski og sykkeleventyr AS tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring på våre arrangement.

Vi anbefaler at den enkelte deltager tegner egen reise- og ulykkesforsikring. Ved større arrangement anbefaler vi at den enkelte deltager tegner forsikring med avbestillingsbeskyttelse.

Ved arrangement utenfor Norge anbefaler vi at deltager(e) medbringer HELFOs E111 kort.

3.2. Helseopplysninger
Deltager(e) plikter å opplyse om alle helsemessige formaliteter som kan ha betydning for sikkerheten under arrangementet.

3.3. Risiko ved fjellsportarrangementer
Deltagelse på fjellsportarrangementer innebærer en viss risiko for uhell og skader. Med fjellsportarrangement menes stisykling samt skiturer utenfor merket løype.Deltager(e) plikter å innrette seg etter veileders(enes) pålegg relatert til sikkerhet og veivalg så lenge arrangementet pågår.

Urørt ski og sykkeleventyr AS påtar seg ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade på personer eller utstyr, såfremt uhellet eller ulykken ikke skyldes grov uaktsomhet fra veileders side.

3.4. Urørt ski og sykkeleventyr AS kompetanse
Urørt ski og sykkeleventyr AS søker å minimere risikoen forbundet med arrangementer i vår regi ved å benytte veiledere som er godkjent gjennom The Norwegian Organisastion of Mountain Bike Instructor-guides (NMIG) for stisykling og det Internasjonale Tindeveglederforbundet IFMGA/UIAGM/IVBV for toppturer på ski. Veiledere forplikter seg til å følge våre sikkerhetsinstrukser.

3.5. Tap av utstyr
Deltager(e) er pliktig til å erstatte selvforskyldt tap av utstyr lånt eller leid av Urørt ski og sykkeleventyr AS .

 1. 4. Deltagers rett til å avbestille arrangementet
  4.1.Avbestilling mot vederlag

  1. Etter påmelding har deltager rett til å avbestille arrangementet med full refusjon frem til 14 dager før arrangementet starter.

  Avbestiller deltager(e) når det er mindre enn 14 dager til arrangementet starter, gjelder følgende regler:
  * Avbestilling når det er mellom 13 og 3 dager igjen til arrangementet starter: Refusjon av 50 % av totale kostnader for arrangement.

  * Avbestilling etter 3  dager før arrangementet starter: Ingen refusjon.

  Dersom deltagers bestilling omfatter flere, og den avtalte totalprisen bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av deltagerne avbestiller. Ved slik partiell avbestilling refunderer Urørt ski og sykkeleventyr AS den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og krever inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne.

  Dersom deltagers avbestilling skyldes reiserestriksjoner eller andre restriksjoner fra nasjonale eller lokale myndigheter pga Covid-19 som gjør at det ikke er mulig å delta på arrangementet tilbyr vi full refusjon. Det samme gjelder ved avbestilling grunnet Covid-19 relatert sykdom.

4.2. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse
Samme betingelser som under pkt 4.1 Avbestilling mot vederlag, gjelder. Ved større arrangementer anbefaler Urørt ski og sykkeleventyr AS at den enkelte deltager kjøper avbestillingsbeskyttelse gjennom sin reiseforsikring.

 1. Urørt ski og sykkeleventyr AS rett til å endre eller kansellere et arrangement

 2. 5.1.
  For få påmeldte
  Urørt ski og sykkeleventyr AS kan kansellere det enkelte arrangement dersom det ikke blir solgt det antall plasser som Urørt ski og sykkeleventyr AS har satt som betingelse for å avvikle arrangementet. Fristen for slik kansellering er, om ikke annet er avtalt, 30 dager før arrangementets start.

Varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Urørt ski og sykkeleventyr AS plikter å gi deltager(e) beskjed om kansellering etter dette punkt så tidlig som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle deltagers innbetalte beløp refunderes så tidlig som mulig.

5.2. Dårlig vær eller forhold
Ved dårlig vær eller dårlige forhold på aktuelle ruter kan Urørt ski og sykkeleventyr AS måtte endre arrangementet. Urørt ski og sykkeleventyr AS plikter da å etterstrebe at endringen gir minst mulig ulempe for deltageren(ne). Urørt ski og sykkeleventyr AS vil i slike tilfeller tilby deltageren(ne) et alternativt arrangement i samme tidsrom. Deltageren(ne) betaler da for det arrangementet som blir gjennomført.

Ved vesentlige endringer har deltageren(ne) rett til å få refundert arrangementets kostnader minus depositumets størrelse.

Om Urørt ski og sykkeleventyr AS ikke kan tilby et alternativt arrangement har deltageren(ne) rett til å få refundert hele arrangementets kostnader.

5.3. Sykdom/skade hos fører/veileder
Ved sykdom eller skade hos fører/veileder vil Urørt ski og sykkeleventyr AS etterstrebe og skaffe en ny veileder med tilsvarende kvalifikasjoner som den avtalte. Skulle vi mislykkes i dette kan vi måtte endre eller kansellere arrangementet.

Om Urørt ski og sykkeleventyr AS ikke kan tilby en alternativ veileder har deltageren(ne) rett til å få refundert hele arrangementets kostnader.

 1. 6. Personvern

Opplysninger om ditt navn og øvrig kontaktinformasjon som du gir fra deg ved registrering i vårt påmeldingskjema eller pr epost og telefon er å regne som personopplysninger. Urørt ski og sykkeleventyr AS er avhengig av å registrere og lagre disse for å kunne levere det produktet eller et tilbud du har bestilt til deg. Ved å akseptere disse vilkårene godtar du også at Urørt ski og sykkeleventyr AS i fremtiden vil sende deg nyhetsbrev med informasjon om nye turer og kurs. Du kan til enhver tid be om opphør av disse nyhetsbrevene. Du har også rett på å få se dine personopplysninger som Urørt ski og sykkeleventyr AS har lagret og å få disse slettet. Les Urørt ski og sykkeleventyr AS fulle personverklæring her.  

 1. 7. Datalagring av personopplysninger
 2. mai 2018 trådte EUs nye regler om innsamling og lagring av personopplysninger i kraft. Reglene gjelder i hele Europa, og stiller strengere krav til den som samler inn og oppbevarer informasjon om deg slik at du er bedre sikret mot at opplysningene om deg misbrukes.

For at vi skal kunne lagre personopplysninger om deg i forbindelse med våre arrangement, må vi ha dine samtykker til dette. Tenk nøye gjennom hvilke opplysninger du gir fra deg ved påmeldingen. Når du godtar Urørt ski og sykkeleventyr AS vilkår samtykker du samtidig i at Urørt ski og sykkeleventyr AS lagrer dine personopplysninger. Du kan reserve deg mot dette slik at alle dine data blir slettet etter arrangementet du deltar på. Dette gjøres ved å sende mail til audun@urortskiogsykkel.no

 1. 8. Trykkfeil

Urørt ski og sykkeleventyr AS tar forbehold for eventuelle trykkfeil i våre prislister og brosjyrer, samt informasjon som er distribuert over våre hjemmesider på internett.